LAMP KURULUMU

PHP ÇALIŞMA ORTAMI HAZIRLAMA

 Not: Konsol komutlarını kopyalarken, "#" simgesi ile başlayan yerleri almayınız.
    Buralar açıklamadır. Komutların ne yaptığını, ne işe yaradığını anlamanız için yazılmıştır.

Kurulum komutlarının açıklamalı sade listesine buradan ulaşabilirsiniz.

SİSTEMİN GÜNCELLENMESİ

Depo Listesinin Güncellenmesi: Linux sistemi kendisini güncellemek için bir merkeze bakıp, kontrol yapmaya ihtiyacı vardır. Bu listelerin bakılacağı yerler /etc/apt/sources.list dosyasında tutulur. "update" komutu ile sistemde kurulu olan paketler, paket deposundaki versiyonları ile farklarına bakılır ve fark varsa liste güncellenir. Bu komut kurulum yapmaz. Ubuntu paket listeleri hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 $ sudo apt update # Depo listelerini güncelle.

Paketlerin Güncellenmesi: Sistemde kurulu olan paketler, "upgrade" komutu ile güncellenen listeye göre bulunan en son sürüme yükseltir.

 $ sudo apt upgrade -y # Paketlerin yeni sürümleri varsa yükselt.

PHP PAKETLERİNİN KURULMASI

WEB SUNUCUSUNUN (Apache) KURULMASI

Php için olmazsa olmaz, açık kaynak kodlu ve ücretsiz bir web sunucusu yazılımı olan Apache yi kuralım;

 $ sudo apt install -y apache2 apache2-utils # Apache kur.
 $ sudo sudo systemctl enable apache2 # Apache2'yi açılışta otomatik başlat.

Apache kurulumunu test için aşağıdaki komutu gönderin. Çıkmak için ise CTRL+C ya da q ya basın.

 $ sudo systemctl status apache2.service # Aşağıdaki çıktıyı verecektir!

Örnek Ekran Görüntüsü:

  hasan@armada:/var/www/html$ sudo systemctl status apache2.service
  [sudo] password for hasan:
  ● apache2.service - The Apache HTTP Server
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: active (running) since Sat 2019-07-06 18:08:51 +03; 1min 58s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 898 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1035 (apache2)
    Tasks: 6 (limit: 4566)
    Memory: 18.4M
    CGroup: /system.slice/apache2.service
        ├─1035 /usr/sbin/apache2 -k start
        ├─1187 /usr/sbin/apache2 -k start
        ├─1188 /usr/sbin/apache2 -k start
        ├─1189 /usr/sbin/apache2 -k start
        ├─1190 /usr/sbin/apache2 -k start
        └─1191 /usr/sbin/apache2 -k start

Sunucuyu Test Etmek: Taracımızın adres çubuğuna "127.0.0.1" veya "localhost" yazarak "Apache2 Ubuntu Default Page" sayfasını görebiliyorsak yani aşağıdaki resim gibi bir sayfa ile karşılaştıysak apache kurulmuş demektir. Testi buradan ( localhost yada 127.0.0.1 ) yapabilirsiniz.

Kök Klasörü Yetkilendirmesi: Apache'nin kullandığı /var/www/html/ kök dizininde işlem yapabilmesi için, sahipliğini "apache" kullanıcısına veriyoruz.

 # Html dizini ve alt elemanlarının sahibini ve grubunu www-data yap.
 $ sudo chown www-data:www-data /var/www/html/ -R

VERİTABANI (MariaDB) KURULUMU

MariaDB, GNU Genel Kamu Lisansı altında serbest olarak kullanılabilen, MySQL'in yaratıcısı olan Monty Widenius'un MySQL'in kodunu çatallayıp (fork) "çoğunlukla" MySQL ile aynı komutları, arayüzleri ve API'leri destekleyecek şekilde geliştirmeye başlanan, toplulukla iç içe hızlı ve verimli şekilde geliştirilmeye devam edilen MySQL ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir.

 $ sudo apt install -y mariadb-server mariadb-client # Mariadb'yi kur.
 $ sudo sudo systemctl enable mariadb # Mariadb'yi açılışta otomatik başlat.
 $ systemctl status mariadb.service

Çıkmak için ise CTRL+C ya da q ya basın.

Örnek Ekran Görüntüsü:

hasan@armada:/var/www/html/Ubuntu-Php$ systemctl status mariadb.service
● mariadb.service - MariaDB 10.3.13 database server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Sat 2019-07-06 18:27:03 +03; 5s ago
   Docs: man:mysqld(8)
      https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
 Process: 5812 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run/mysqld (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 5823 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 5825 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||  VAR=`/usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ]  && systemctl set
 Process: 6091 ExecStartPost=/etc/mysql/debian-start (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 6094 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 6060 (mysqld)
  Status: "Taking your SQL requests now..."
  Tasks: 31 (limit: 4566)
  Memory: 74.5M
  CGroup: /system.slice/mariadb.service
      └─6060 /usr/sbin/mysqld

Root Kullanıcısı İçin Parola Belirleme:

 $ sudo mysql -u root

Örnek Ekran Görüntüsü:

   hasan@armada:~$ sudo mariadb -u root
   Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
   Your MariaDB connection id is 47
   Server version: 10.3.13-MariaDB-2 Ubuntu 19.04

   Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

   Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

   MariaDB [(none)]>

Aşağıdaki kodları, satır satır gönderin.

   show databases;
   use mysql;
   update user set plugin='' where User='root';
   flush privileges;
   exit; # Mariadb'den çıkış.

MySql Parolası Belirleme:

Not: Unutmayacağınız bir parola lütfen!

 $ sudo mysql_secure_installation

Parola yı iki defa girmenizi ister. Parola ekranda görülmez ve aynı olmak zorundadır. Bu komuttan sonra gelen ekranda, sırasıyla aşağıda yer alan resimlerdeki adımları izleyin;

my.cnf Ayarları:

my.cnf dosyası sunucunuzda bulunan veri tabanı yönetim sisteminin ayar dosyasıdır ve oldukça önemlidir. my.cnf sunucuda varsayılan olarak /etc/my.cnf yolu ile erişilebilir ve düzenlenebilir şekilde kayıtlıdır. Ayrıca dosyanın yerini konsoldan aşağıdaki komutu yazarak bulabiliriz.

 $ sudo find / -name my.cnf

Ekran çıktısı:

 [sudo] password for ******:
 /var/lib/dpkg/alternatives/my.cnf
 /etc/mysql/my.cnf # DOSYA ADRESİ BURADA
 /etc/alternatives/my.cnf

Dosyayı konsoldan açmak için;

 $ sudo nano /etc/mysql/my.cnf # Kendi dosya adresinizi girin!

Aşağıdaki ayarları bir seferde kopyalayıp sayfanın en altına yapıştırabilirsiniz.

   [client]
   port              = 3306
   socket             = /var/lib/mysql/mysql.sock

   [mysqld-safe]
   socket             = /var/lib/mysql/mysql.sock
   nice              = 0

   [mysqld]
   # Basic
   innodb_force_recovery = 1
   bind-address          = 127.0.0.1 # Comment out if you want remote servers to connect to this server's MySQL instance
   datadir             = /var/lib/mysql
   lc-messages-dir         = /usr/share/mysql
   max-allowed-packet       = 128M
   max-connect-errors       = 1000000
   pid-file            = /var/lib/mysql/mysql.pid
   port              = 3306
   skip-external-locking
   skip-name-resolve
   socket             = /var/lib/mysql/mysql.sock
   tmpdir             = /dev/shm/mysql/
   user              = mysql

   # MyISAM Query Cache Settings
   query-cache-limit        = 1M  # UPD
   query-cache-size        = 70M  # UPD
   query-cache-type        = 1

   key-buffer-size         = 150M  # UPD

   low-priority-updates      = 1
   concurrent-insert        = 2

   # Common
   max-connections         = 100  # UPD
   back-log            = 512

   wait-timeout          = 90
   interactive-timeout       = 90

   join-buffer-size        = 2M  # UPD
   read-buffer-size        = 2M  # UPD
   read-rnd-buffer-size      = 4M  # UPD
   sort-buffer-size        = 4M  # UPD

   thread-cache-size        = 16  # UPD (most of the times you probably won't need to change this)
   thread-stack          = 192K

   max-heap-table-size       = 50M
   tmp-table-size         = 50M

   table-definition-cache     = 8000 # UPD
   table-open-cache        = 1000 # UPD
   open-files-limit        = 24000 # UPD

   ft-min-word-len         = 3   # Minimum length of words to be indexed for search results

   expire-logs-days        = 2
   log-error            = /var/lib/mysql/mysql_error.log
   log-queries-not-using-indexes  = 1
   long-query-time         = 0.1
   max-binlog-size         = 100M
   slow-query-log         = 1
   slow-query-log-file       = /var/lib/mysql/mysql_slow.log

   thread-cache-size        = 16  # UPD (most of the times you probably won't need to change this)
   thread-stack          = 192K

   max-heap-table-size       = 50M
   tmp-table-size         = 50M

   table-definition-cache     = 8000 # UPD
   table-open-cache        = 1000 # UPD
   open-files-limit        = 24000 # UPD

   ft-min-word-len         = 3   # Minimum length of words to be indexed for search results

   expire-logs-days        = 2
   log-error            = /var/lib/mysql/mysql_error.log
   log-queries-not-using-indexes  = 1
   long-query-time         = 0.1
   max-binlog-size         = 100M
   slow-query-log         = 1
   slow-query-log-file       = /var/lib/mysql/mysql_slow.log

   max_allowed_packet=32M
   open_files_limit=50000
   [mysqldump]
   quick
   quote-names
   max-allowed-packet       = 16M

   [mysql]

   [isamchk]
   key-buffer-size         = 150M

PHP7 KURULUMU

Not: Bu komutta kurulacak php7 paketleri temel ihtiyaçlar için zorunlu paketlerdir.

 # Php7'yi belirtilen paketlerle beraber kur.
 $ sudo apt install php7.2 php-mbstring php7.2-mbstring php-xml php-gd libapache2-mod-php7.2 php7.2-mysql php-common php7.2-cli php7.2-common php7.2-json php7.2-opcache php7.2-readline
 $ sudo php -v # Php versiyon kontrolu yap.
 $ sudo a2enmod php7.2 # Apache php7.2 modülünü etkinleştir.
 $ sudo systemctl restart apache2 # Apache Web sunucusunu yeniden başlat.

Html Dizini İçin Yetkilendirme:

 $ sudo adduser $USER www-data
 $ sudo chown -R $USER:www-data /var/www/html/

Masaüstü'ne HTML Klasörü Kısayolunun Oluşturulması:

 $ cd ~/Masaüstü # Masaüstü dizinine geç.
 $ ln -s /var/www/html/ # Masaüstü'ne kısayol oluştur.

PHP Betiklerini Apache Sunucusunda Test Etmek:

 $ cd /var/www/html/ # html dizinine geç.
 $ sudo nano /var/www/html/info.php # info.php dosyasını oluştur ve konsolda aç.

İçerisine altta yer alan bir satırlık ilk php kodumuzu yazalım ve CTRL+C sonra E sonra ENTER şeklinde kayıt edep çıkalım.

 <?php phpinfo(); ?>

Kurulum testini buradan yapabilirsiniz. Eğer alt resim gibi bir ekran ile karşılaştıysanız, sorun yok yola devam.

php.ini Ayarları:

php.ini dosyasının adresine buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki resimde işaretli olan yer (Loaded Configuration File).

Dosyayı konsoldan açmak için;

 $ sudo nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini # Kendi dosya adresinizi girin!

Aşağıdaki ayarları bir seferde kopyalayıp sayfanın en altına yapıştırabilirsiniz.

   display_startup_errors = On
   display_errors     = On
   short_open_tag     = On
   opcache.enable     = 0
   upload_max_filesize  = 128M
   upload_max_size    = 128M
   post_max_size     = 128M
   max_input_vars     = 5000
   date.timezone     = "Europe/Istanbul"
   error_reporting    = E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT & ~E_NOTICE & ~E_WARNING
   mbstring.language     = Turkish
   mbstring.internal_encoding = UTF-8
   disable_functions     = exec, passthru, shell_exec, system, proc_open, popen, curl_exec, curl_multi_exec, parse_ini_file, show_source

Apache ve MariaDB Servislerinin Tekrar Başlatılması

   sudo systemctl start apache2
   sudo systemctl start mariadb

GİT KURULUMU

Git , Linus Torvalds tarafından tasarlanıp geliştirilen, yazdığımız projeleri ve uygulamaları, bilgisayarımızda ya da harici disklerde değilde internet üzerinde tutmamızı ve yönetmemizi sağlayan ve GNU Genel Kamu Lisansı’nın 2. sürümüyle lisanslanmış bir özgür versiyon kontrol sistemi dir.

Kurulum:

  $ sudo apt install git -y # Git kurulumunu yap.
  $ git --version # Git versiyonunu gösterirse kurulum tamamdır.

Kullanıcı Ayarlarının Yapılması:

  $ git config --global user.name "kullaniciadi" # "kullaniciadi" kullanıcısını tanı.
  $ git config --global user.email eposta # eposta'yı tanı.

_git init: init komutu, bulunduğumuz dizini uzak bir sunucutaki bir sunucuya gönderebilmeniz için, bir Git repository’si haline getirip .git uzantılı bir dizin oluşturur. Git/github kullanımı hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 $ cd /var/www/html/ # html dizinine geç.
 $ git init # Git'i bu dizin için konuşlandır.

SSH KEY ÜRETME

 $ cd ~/.ssh # Eğer hata verirse sorun yok alt satırdan devam edin.
 $ ssh-keygen

Ekran çıktısı;

   hasan@armada:~/.ssh$ ssh-keygen
   Generating public/private rsa key pair.
   Enter file in which to save the key (/home/hasan/.ssh/id_rsa):
   Enter passphrase (empty for no passphrase):
   Enter same passphrase again:
   Your identification has been saved in /home/hasan/.ssh/id_rsa.
   Your public key has been saved in /home/hasan/.ssh/id_rsa.pub.
   The key fingerprint is:
   SHA256:YwQ39WDGdTVSFiwUlGR5D+3Tfzgz5XFqGhIODecXb0c hasan@armada
   The key's randomart image is:
   +---[RSA 2048]----+
   |   . oo=.=BBBo|
   |    o.+ooo=+oE|
   |    .= .oo+o|
   |    .. + . ooB|
   |    So o . *=|
   |    . .o . B +|
   |      . + +.|
   |      .  |
   |         |
   +----[SHA256]-----+

GitHub Sitesine SSH Key\'i Ekleme:

 $ cat ~/.ssh/id_rsa.pub # Ssh Key'in olduğu dosyayı aç.

Örnek Ssh Key görüntüsü;

 ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDql21MYWNY5EDBPrfS34kHjcaB2Ez+HQPF0Fyt
 4PebOXaAsa YQfSs/kIcl03ez5XVgQjfAqgibDbgN6BKETUDSA1giNvSAF0ugxhe1nRbH5fVAhya
 1AfsmouRuQLH2PGOXVy8w8qXWN aX7msa5Cf4AGzgBlOodvazV1gKO4fFAsUS32QF0i/A0s85Ly1
 WOskk2B3obiwvry765pN1P0M7EXqp3k4rLHWntH/ rcXENzaFZJEqeSmAID+ETxzFLGN357qSrnz
 9buU3hiLyPosTv361DkcAVMi+S4BtBfJxGMdr98nFYxnmvqy8xCTuOc X2fePCmGw55y0bDsfyug
 XUNd kullaniciadi@makinaadi

github.com/settings/keys sayfasına geçip, başlığı yazdıktan sonra Key bölümüne kopyaladığımız ssh key'i yapıştırıyoruz.

ADMİNER VERİTABANI YÖNETİM ARACI KURULUMU

PHP ile yazılmış tam özellikli bir veritabanı yönetim aracıdır. PhpMyAdmin, Adminer tersine hedef sunucuya dağıtmak için hazır, tek bir dosya oluşur. Adminer MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL ve Oracle için kullanılabilir.

 $ cd /var/www/html/ # html dizinine geç.
 $ mkdir adminer # Burada "adminer" adında bir dizin oluştur.
 $ cd adminer # adminer dizinine geç.
 $ wget -O index.php https://www.adminer.org/latest.php # latest.php dosyasını buraya indir.

Dosyayı indirdikten sonra dosyanın ismi "index.php" değilse "index.php" olarak değiştirmeyi unutmayın. html dizininin içerisindeki index.html dosyasını silin. Bundan sonra localhos'a girdiğimizde artık karımıza aşağıdaki resimde yer alan ekran çıkacaktır.

Adminer bağlantısını seçtiğimizde ise aşağıdaki resimde gördüğümüz adminer giriş sayfasına ulaşırız. Parolayı unutmadıysanız kullanıcı adı ve parolayı girerek veritabanı oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Veritabanı işlemleri hakkında daha geniş bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

ATOM TEXT EDİTÖRÜ KURULUMU

Atom Paketi Deposunun Listeye Eklenmesi

 # Atom paketinin indirileceği depoyu sisteme ekle.
 $ wget -qO - https://packagecloud.io/AtomEditor/atom/gpgkey | sudo apt-key add -
 $ sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64] https://packagecloud.io/AtomEditor/atom/any/ any main" > /etc/apt/sources.list.d/atom.list'
 $ sudo apt update

Kurulumu

 $ sudo apt install atom -y # Atom paketini kur.

Atom Metin editörü hakkında bilgiye ve kullanışlı eklentilerine buradan ulaşabilirsiniz.

WORDPRESS KURULUMU

   cd ~
   wget --no-check-certificate https://wordpress.org/latest.tar.gz
   tar xzvf latest.tar.gz
   mv wordpress /var/www/html/
   cd /var/www/html/wordpress
   sudo chmod -R 777 ../wordpress
   cp wp-config-sample.php wp-config.php
   atom wp-config.php

Atom editör içinde DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_HOST Sabitleri tanımlanır. Adminer’e geçip WordPress isminde Utf8 Turkish_ci dilinde bir database oluşturun.

http://localhost/wordpress adresinden wordpress sitesine girilebilir.

http://localhost/wordpress/wp-admin adresinden wordpress YÖNETİM sayfalarına girilebilir.

Kaynak; Netten derleme...


Bu sayfa 684 defa gösterilmiştir.

YAZAR: Hasan Çiçek
TARİH: 2019-07-12
KATEGORİ: Php